Інформація для авторів

Керівництво для авторів

Редакція наукового збірника приймає до друку наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Під час їх підготовки автори повинні дотримуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами теорії та історії держави і права, філософії права; конституційного права; муніципального права; трудового права, права соціального забезпечення; цивільного та господарського права; адміністративного, фінансового, податкового права; земельного, аграрного, екологічного права; кримінального права, міжнародного права.

Вимоги до статтей, які надходитимуть до редакції журналу

Стаття повинна бути написана українською, англійською, російською або польською мовами в науковому стилі і не містити граматичних помилок.

До друку приймаються статті, де присутні такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій;

 • формулювання мети статті;

 • виклад основного матеріалу дослідження;

 • висновки та перспективи подальших розвідок напряму.

Вимоги до оформлення статей:

 • електронний варіант статті в редакторі Word – 2003, збереження у форматі doc або rtf українською, російською, польською чи англійською мовами;

 • текст на аркуші А – 4, розмір шрифту 14, інтервал 1,5; поля: зліва – 30 мм; праворуч – 15 мм; знизу і зверху – 20 мм.

Розміщення на сторінці:

 • В лівому верхньому кутку УДК. В правому верхньому кутку повністю прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, електронна адреса.

 • Через один інтервал посередині тексту великими літерами та жирним шрифтом назва статті (українською та російською мовами).

 • Далі через один інтервал анотація та ключові слова (5-10) – українською та російською мовами, які подаються з абзацу після назви статті, через 1 інтервал, кегль 14, шрифт – курсив; ключові слова – жирним шрифтом.

 • До статті додається реферат англійською мовою з назвою статті обсягом 1 сторінка, 12 кегль, 1,5 інтервал (до 3 тисяч знаків).

 • Обсяг статті не менше 0,5 друк. аркуша (8-12 сторінок без літератури).

 • Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 80].

 • Через рядок після тексту статті після слова «БІБЛІОГРАФІЯ» в алфавітному порядку подається бібліографія відповідно до загальноприйнятих вимог щодо бібліографічного опису наукової літератури (див. журнал «Бюлетень ВАК України». – 2009. – № 5).

На останній сторінці обов’язково подати відомості про автора із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю), посади, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи, наукових інтересів автора, контактних телефонів, електронної адреси та поштова адреса для отримання збірника. Всі дані подаються без скорочень.

До статей осіб, які не мають наукового ступеня, мають додаватися рецензія доктора (кандидата) наук із відповідної спеціальності, засвідчені належним чином.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

Детальну інформацію можна отримати на сайті ЦДПУ імені Володимира Винниченка в розділі Наукова та міжнародна діяльність. Наукові часописи. Серія: Право. («Юридичні науки»).