ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Петрович Сікорський Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-7411-0937
  • Альона Ігорівна Александрова Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-150-157

Ключові слова:

ґендерна рівність, Збройні сили України, жінки-військовослужбовці

Анотація

У сучасному цивілізованому світі активно розробляються та впроваджуються ідеї ґендерної рівності в усіх сферах суспільного життя. Не стоїть осторонь цих процесів і Україна. Хоча, на жаль, і досі в нашій країна існують окремі сфери суспільного життя, які традиційно вважаються «суто чоловічими». Однією із таких сфер донедавна залишалася військова служба.

Однак, в останнє десятиліття (особливо після початку агресії з боку Російської Федерації) активізувалися процеси впровадження політики ґендерної рівності в сфері публічного управління, в тому числі і в Збройних силах України. Зокрема, відбулися суттєві зміни нормативно-правового регулювання відповідних питань, йде активний процес становлення державних інституцій, що покликані здійснювати контроль за дотриманням ґендерної рівності та недискримінації за ознакою статі. В світі існує низка різноманітних міжнародних правових актів, які визначають рівноправність жінок і чоловіків, а українське законодавство спирається на цей міжнародний досвід. Проте, ситуація щодо створенням реальних умов проходження служби в ЗСУ для жінки-військовослужбовця нарівні з чоловіками-військовослужбовцями є далекою від ідеальної й тому потребують змін чинного законодавства та удосконалення механізму забезпечення ґендерної рівності проходження жінками служби в ЗСУ, що в подальшому дасть змогу якісно врегулювати окремі суперечливі аспекти у зазначеній сфері. існують різні підходи щодо визначення термінів «гендер», «гендерна рівність» та ін.

Українська національна система права, тобто система її нормативно-правових актів оперує поняттям «гендерна рівність». Активні дослідження із проблематики гендерної рівності у різних сферах наукових досліджень розпочались із другої половини ХХ ст., однак рухи за рівні права чоловіків та жінок розпочались набагато раніше. В Україні історично склалась традиція, коли жінка займала досить високий статус в сім’ї, суспільстві, вони відігравали активну роль у господарюванні тощо.

Посилання

Грицай І. О. Механізм забезпечення принципу ґендерної рівності: теорія та практика: монографія. К.: «Хай-Тек Прес», 2018. 560 с.

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях: Закон України від 06.09.2018 № 2523-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19 (дата звернення: 30.04.2020).

Про підвищення статусу жінок в Україні: Указ Президента України від 25.04.2001 № 283/2001. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/283/2001 (дата звернення: 21.04.2020).

Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Указ Президента України від 25.07.2005№ 1135/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135/2005 (дата звернення: 21.04.2020).

Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015 (дата звернення: 30.04.2020).

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (дата звернення: 30.04.2020).

Про Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 390. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/390-2017-%D0%BF (дата звернення: 30.04.2020).

Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-%D0%BF (дата звернення: 21.04.2020).

Питання проведення ґендерно-правової експертизи: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF (дата звернення: 21.04.2020).

Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 634-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2018-%D1%80 (дата звернення: 21.04.2020).

Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 728-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-2018-%D1%80 (дата звернення: 21.04.2020).

Про затвердження Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України: Наказ Міністерства Оборони України від 9.01.2016 № 27. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0478-16 (дата звернення: 21.04.2020).

Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців: Наказ Міністерства Оборони України від 13.12.2018 № 627. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1507-18 (дата звернення: 21.04.2020).

Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу: Наказ Міністерства Оборони України від 13.02.2019 № 57. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-19 (дата звернення: 21.04.2020).

Про затвердження Положення про Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України: Наказ Міністерства Оборони України від 5 червня 2019 р. № 282. URL: https://www.mil.gov.ua/282_%D0%BD%D0%BC.pdf (дата звернення: 21.04.2020).

Деметрадзе Т. Р. Конституційний принцип рівності прав жінки і чоловіка: поняття, зміст, механізм його реалізації та захисту: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. Ужгород, 2015. 204 с.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8 вересня 2005 року № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15 (дата звернення: 21.04.2020).

Черняхівська В.В. Ґендерна політика в системі державного управління: Україна та європейський досвід: дис. канд. держ. упр.: 25.00.01 – теор. та іст. держ. упр. К., 2017. 257 с.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06 вересня 2012 року № 5207-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17 (дата звернення: 30.04.2020).

Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17 (дата звернення: 30.04.2020).

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях: Закон України від 06.09.2018 № 2523-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19 (дата звернення 20.03.2020).

Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 № № 2232-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 (дата звернення 1.05.2020).

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24.03. 1999 № 548-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14 (дата звернення 1.05.2020).

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.91 № 2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 (дата звернення 01.05.2020).

Штаб ООС: у Збройних силах і арміях НАТО - такий самий відсоток жінок. Офіційний сайт Укрінформ: Мультимедійна платформа іномовлення України. 06.12.2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832298-stab-oos-u-zbrojnih-silah-i-armiah-nato-takij-samij-vidsotok-zinok.html.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

СЛОВО МОЛОДИМ ВЧЕНИМ