ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Автор(и)

  • Омельян Олена Павлівна Омельян Науково-дослідний інститут публічного права

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-138-141

Ключові слова:

будівництво, інспекція, містобудування, стандарти, послуги, реєстр, публічний, сервісний

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблематиці завдань органів публічної адміністрації при здійсненні публічно-сервісної діяльності у сфері містобудування. Автор зазначає, що аналіз видів адміністративних послуг, що надаються суб’єктам (фізичним та юридичним особам), визначає низький рівень розробки та певну невизначеність регламенту надання таких послуг.  Зазначено, що сервісна держава, формується з ряду важливих та взаємопов’язаних елементів, одним із яких можна виділити її соціальне призначення, що проявляється в діяльності органів публічної влади в процесі надання публічних послуг.  У статті визначено містобудівну діяльність як систему з полісуб’єктним складом, оскільки вона являє собою цілеспрямовану діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури. Акцентовано увагу, що досліджуючи публічно-сервісну діяльність органів публічної адміністрації, треба враховувати ту обставину, що вдосконалення процедури її проведення та законодавчого регламентування і регулювання, носить не лише сервісний а й правоохоронний зміст. Беручи за основу визначені в досліджені аспекти публічно-сервісної діяльності органів публічної влади у сфері містобудування, можна сформулювати такі її завдання, що мають сприяти створенню належних умов для фізичних та юридичних осіб, за яких останні здатні ефективно здійснювати реалізацію та захист свої гарантованих чинним законодавством прав, свободи та законних інтересів: вироблення та запровадження ефективних засобів, методів та прийомів сервісної політики у сфері містобудування; запровадження чітких механізмів надання органами публічної влади сервісних послуг та подальше впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва тощо.

Посилання

Ляшко О. Б. Надання адміністративних послуг у сфері містобудування: результати соціологічного дослідження. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С. 117-121. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_4_28.

Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 № 2780-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12#Text.

Гук Б. Адміністративні послуги органів публічної влади України: поняття, зміст. Право і суспільство. 2011. № 3. С. 117-121. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_3_25.

Аверянов В. Вибрані наукові праці / за заг. ред. Ю. Шемшученка, О. Андрійко. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2011. 448 с.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. К.: Атіка, 2007 624 с.

Бондарекнко А. Сутність публічно-сервісної держави в механізмі захисту прав і свобод людини й громадянина. Jurnalul juridicnational: teorieşipractică. 2018. № 2. C. 9-12. URL: http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2018/2/part_2/2.pdf

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / В. Б. Авер’янов, В.А. Дерець, А. М. Школик та ін.; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. Київ: Юстініан, 2007. 288 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва: Закон України від 17.10.2019 № 199-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-20#Text.

Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 218. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2020-%D0%BF#Text.

Васильєва Н. В. Сервісна держава: різноманітність розуміння та проблемність побудови. Університетські наукові записки. 2017. № 1. С. 279-288. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_30.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО