ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПАТРУЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ: ДО ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Дмитро Костянтинович Козар Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-8072-8223

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-129-133

Ключові слова:

поліція, безпека руху, забезпечення, інформація, аналітична діяльність.

Анотація

Сучасний стан безпеки дорожнього руху в умовах постійного збільшення кількості транспортних засобів, потребує постійної уваги науковців та практиків для її системного вдосконалення. Ще одним аргументом слугує також стрімкий інформаційно-технічний прогрес в різних сферах соціального життя, що змушує органи поліції, обов’язком яких є забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина здійснювати необхідні заходи. В даній статті проаналізовано поняття та сутність інформаційно-аналітичного супроводу патрульної поліції України в контексті її діяльності, а саме здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху. Зазначено, виходячи із чинного законодавства необхідність інформатизації та технологізації процесів що спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху. Виявлено та аргументовано, що включає в себе забезпечення безпеки дорожнього руху патрульною поліцією в рамках чинного законодавства, а саме, Закону України «Про Національну поліцію». На підставі аналізу запропонованих наукових дефініцій та підходів, а також ряду статистичних даних та фактів про діяльності поліції загалом та патрульної поліції, в контексті забезпечення безпеки дорожнього руху, досліджено поняття інформаційно-аналітичного забезпечення загалом, окреслено його елементи, визначено сутність інформаційно-аналітичної діяльності патрульної поліції під час забезпечення нею безпеки дорожнього руху, з урахуванням досвіду функціонування баз (банків) даних. Окреслено також перелік банків (баз) даних, що входять до Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та забезпечують як додаткові можливості в забезпеченні безпеки дорожнього руху так і виконують основну роль в виявленні, фіксації, обліку правопорушень, що спричиняють небезпеку в сфері дорожнього руху. Запропоновано напрями подальшого вдосконалення даної діяльності.

Посилання

Міністерство інфраструктури України/Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuzi-avtomobilnogo-transportu.html?PrintVersion

Єсімов С.С. Юридична природа інформаційно-аналітичної діяльності Національної поліції // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні URL: http://aphd.ua/publication-151/

Положення про Департамент патрульної поліції URL: http://patrol.police.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/n594-polozhennya-pro-dpp_compressed.pdf

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII Відомості Верховної Ради. 2015. № 40-41.

Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти: дис... канд. юрид. наук : 12.00.01. К., 2005. 203 с.

Основи інформаційно-аналітичної діяльності / Захарова В. І., Філіпова В. Я. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 336 с.

Енциклопедія кібернетики / Відпов. ред. Глушков В. М. Т.2 (М-Я). К.: Вид-во УРЕ, 1973. 576 с.

Мовчан А.В. Теоретичні засади інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. К. : НАВС, 2011. №2 (75). С. 181-188

Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність: [підручник]. Х. : Вид-во Національного ун-ту внутр. Справ, 2002. Ч.1. 2002. 336 с.

Основи кримінального аналізу : посібник з елементами тренінгу / О.Є. Користін , С.В. Албул, А.В. Холостенко, О.М. Заєць та ін. Одеса : ОДУВС, 2016. 112 с.

Коваленко А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної поліції: теоретичний і практичний підхід. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 3. С. 250-254.

Офіційна веб-сторінка «5 канал»/ Леся Головата, Віктор Сніжко, «5 канал»// Сервіс «102»: у Нацполції розповіли про роботу системи «Цунамі» та навчання операторів екстреної служби URL: https://www.5.ua/suspilstvo/servis-102-u-natspoltsii-rozpovily-pro-robotu-systemy-tsunami-ta-navchannia-operatoriv-ekstrenoi-sluzhby-125248.html

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО