ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-126-129

Ключові слова:

адміністративно-правове забезпечення, господарські суди, незалежність, організаційне забезпечення, публічне адміністрування, самоорганізація, фінансове забезпечення

Анотація

Стаття присвячена розкриттю особливостей публічного адміністрування діяльності господарських судів в
Україні, адже трансформаційні процеси державного управління зумовили виокремлення нової для адміністративно-
правової науки категорії – публічного адміністрування, як діяльності уповноважених суб’єктів, щодо забезпечення,
охорони та захисту суспільних відносин, що мають у своєму складі одну важливу особливість – публічний інтерес.
До різнобічних проблем функціональності інституту публічного адміністрування вітчизняні вчені досить активно
звертаюсь свої наукові пошуки. З поміж іншого, уже усталеною є певна варіація його категорійно-сутнісного розуміння
у межах наукової доктрини, однак, справедливості заради, є сенс стверджувати, що вказані вчені розглядають його із
різних боків, надаючи різні характеристики. Тим більше, на рівні законодавства існує лиш категорія «державне
управління», а інститут публічного адміністрування весь час перебуває у процесі динамічного розвитку. Зазначене
обґрунтовує поляризацію думок вчених щодо даного інституту та дає можливість автору висловити власну думку щодо
особливостей публічного адміністрування діяльності господарських судів в Україні та й взагалі доцільності
застосування даної категорії щодо аналізованої сфери.
Зроблено висновок, що визначаючи публічне адміністрування найголовнішою формою реалізації керівних
процесів в державі стає можливим вирішення низки проблем. Якщо за функціональною спрямованістю розподілити його на окремі складові (за секторальністю на публічний та державний сектор) із подальшою деталізацію окремих сфер
владного й сервісного впливу держави, стає зрозумілішим як на справді відбуваються ці процеси на практиці. Автор є
прибічником думки, згідно до якої публічне адміністрування є формою не реалізації чи організації влади, а формою
реалізації саме функцій держави, охоплюючи своїм змістом управління, регулювання, забезпечення, охорону та захист
суспільних відносин різнобічного спрямування. У досліджуваній ним сфері публічне адміністрування покликане
забезпечити справедливе, неупереджене, законне, безстороннє здійснення правосуддя. Задля цього держава забезпечує господарські суди: по-перше, нормативно; по-друге, організаційно, матеріально-технічно, фінансово; по-третє, можливістю самоорганізаційно вирішувати питання своєї внутрішньої організації та зовнішньої комунікації.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Адміністративне право України. Повний курс : підручник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Даниленко А.О. Доктринальні підходи до визначення поняття публічного адміністрування. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. С. 25-27.

Семенчук Т. Б. Сутність категорії «публічне адміністрування» та передумови її формування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. Вип. 42. С. 385-390.

Амосов О. Моделі публічного адміністрування (архетипова парадигма). Публічне управління: теорія та практика. 2013. Спец. вип. С. 6-13.

Кузьменко О. В. Правова детермінація поняття «публічне адміністрування». Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2009. № 3. С. 20-24.

Зинченко Г. П. Социология управления: Учебно-метод. Комплекс. Ростов-н/Д. : СКАГС, 2010. 48 с.

Бех В.П. Генезис соціального організму країни: Монографія. 2-е вид. Запоріжжя: Просвіта, 2000. 288 с.

Лазор О. Я. Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів. Університетські наукові записки. 2015. № 4. С. 111-121.

Беньо М. Вплив теорії публічної адміністрації на розвиток адміністративного права (приклад Польщі). Законодавство України: Наук.-практ. коментар. 2006. № 7. С.8-12.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО