УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Автор(и)

  • Євген Юрійович Соболь Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0804-8354

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-84-88

Ключові слова:

публічне управління, управління комунальною власністю, адміністративне судочинство, публічно-правовий спір

Анотація

У зв’язку з початком у 2015 році процесу децентралізації влади в Україні було розширено повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю. Управління комунальною власністю є різноплановим процесом, який має в т.ч. публічно-правовий характер, спрямований на задоволення потреб жителів відповідної громади, а тому може бути передумовою виникнення публічно-правового спору, який розглядатиметься в порядку адміністративного судочинства. Відтак, виникає необхідність дослідити дану категорію саме крізь призму її публічно-правового (адміністративно-правового) характеру. Зважаючи на це, завданням даної статті є характеристика управління комунальною власністю саме як адміністративно-правової категорії. Для досягнення цього завдання у статті застосовувалися методи аналізу та синтезу (для визначення понять та їх ознак, що досліджувалися в цій статті, метод порівняння (для співставлення різних думок вчених стосовно розуміння певних правових явищ), діалектичний метод (для дослідження управління комунальною власністю як правового явища, що формується за допомогою різних чинників). Сформульовано поняття управління комунальною власністю як процесу, який є передумовою виникнення публічно-правових спорів, визначено його ознаки, форми, здійснено їх класифікацію, встановлено особливості розмежування публічно-правового та приватного правового аспекту даної правової категорії. Доведено, що управління комунальною власністю є адміністративно-правовою категорією, яке при цьому має певний приватно-правовий аспект, розмежування якого можливо з урахуванням як доктринальних підходів, так і шляхом чіткого нормативного регулювання.

Посилання

Устименко В.А. Правовое регулирование отношений коммунальной собственности // Хозяйственное право. под ред. акад. В. К. Мамутова. К.: Юринком Интер, 2002. С. 479–499.

Бондаренко І.О. Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування в Україні: автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. О., 2013. 21 с.

Гуськова І.Б. Система управління комунальною власністю. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 35. С. 229-235.

Борсук Н.Я. Управління комунальною власністю в Україні: адміністративно-правові аспекти : монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 327 c.

Бакуліна С.В. Особливості судового розгляду та вирішення публічно-правових земельних спорів: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Тернопіль, 2018. 20 с.

Социологический словарь. отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев; уч. секр. О. Е. Чернощек. М. : Норма ; Инфра-М, 2010. 608 с.

Перфильев А.В. Регулирование как функция государственного управления: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.14. Москва, 2004. 175 с.

Keeling D. Management in Government . London: Allen & Unwin. 1972.

Pollitt, C. Public Management Reform: A Comparative Analysis. C. Pollitt, G. Bouckaert. Oxford: University Press, 2004. 240 p.

Державне управління / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна. К: Знання, 2009. 582 с.

Кравчук О.О. Адміністративно-правове регулювання комунального управління: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2008. 255 с.

Скляренко І.В., Соболь Є.Ю. Особливості управління комунальною власністю як предмету публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю. Юридичний науковий електронний журнал. № 3, 2020. С. 265-269.

Алексєєв В. М. Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: теоретичні засади: автореф. дис. канд. наук з держ. управл.: 25.00.01. Київ, 2005. 22 с.

Борсук Н.Я. Організаційно-правове забезпечення управління комунальною власністю в Україні. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра юр. наук. Київ, 2019. URL: http://dndi.mvs.gov.ua/files/pdf/dissertation_Borsuk_N_Y.pdf (дата звернення: 15.03.2020).

Миговський М. Л. Функціональні форми управління майном комунальної та спільної власності територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_9_9 (дата звернення: 20.06.2020).

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 20.06.2020).

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО