МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Автор(и)

  • Олексій Сергійович Дніпров Науково-дослідний інститут публічного права

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-69-74

Ключові слова:

механізм адміністративно-правового регулювання, елементи, звернення громадян, адміністративні процедури, процедура розгляду звернень громадян, заяви, пропозиції, скарги

Анотація

Статтю присвячено аналізу механізму адміністративно-правового регулювання процедур розгляду звернень громадян. Зазначено, що аналіз даного механізму доцільно здійснювати крізь призму дослідження таких правових категорій як «звернення», «процедура», «адміністративна процедура», «адміністративна процедура розгляду звернень громадян». З’ясовано, що адміністративна процедура розгляду звернень громадян – це регламентований на законодавчому рівні порядок вчинення уповноваженим суб’єктом (компетентним органом публічної влади) дій, які полягають у розгляді, у визначені законодавством терміни, відповідних пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) або скарг та повідомленні осіб, які звернулись до публічного органу про результати (наслідки) розгляду їх звернення.

Запропоновано під механізм адміністративно-правового регулювання процедур розгляду звернень громадян розуміти сукупність юридично-визначених засобів, за допомогою яких держава в особі уповноважених суб’єктів публічної адміністрації здійснює публічно-управлінський вплив на правові відносини, що спрямований на захист прав і законних інтересів особи, а також, у разі необхідності, на їх відновлення, який здійснюється з метою забезпечення законності як правового режиму соціально-політичного життя в державі. Вказано, що досліджуючи механізм адміністративно-правового регулювання процедур розгляду звернень громадян визначальну роль необхідно надавати його елементам. В межах даного дослідження було розглянуто такі структурні елементи як норми права та суб’єкти. Запропоновано суб’єктів, що виступають учасниками адміністративно-правових відносин щодо звернення громадян поділяти на дві групи: обов’язкові та факультативні. Визначено, що до обов’язкових суб’єктів варто віднести фізичних осіб, які подають звернення та суб’єкта, що здійснює розгляд даного звернення; до факультативних – осіб, в інтересах яких подається звернення, осіб, чиї дії або бездіяльність оскаржується; осіб, які сприяють розгляду звернення.

Посилання

Цимбалюк В.І. Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. Young Scientist. 2017. №5.1 (45.1). С. 149-154.

Коротюк М. Г., Коротюк О. В., Лисенко С. М. Про звернення громадян: Закон України: наук.-практ. коментар, судова практика, зразки документів. К.: ОВК, 2017. 398 с.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст.256.

Великий тлумачний словник сучасної української мови; уклад. і голов. ред. В. Бусел. К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970-1980. Т. 8. 587 с.

Проект Адміністративно-процедурного кодексу України. № 11472 від 03.12.2012. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44893

Фролов Ю.М. Адміністративні процедури: зміст та особливості. Форум права. 2013. №3. С. 692-698.

Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процессу. Форум права. 2010. № 4. С. 163-177.

Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління: Наказ Міністерства юстиції України від 15.02.2017 № 388/5.

Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.11.2017 № 930.

Про перевірку скарг і звернень громадян, що надійшли до Міністерства освіти і науки України щодо функціонування Національного авіаційного університету: Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.05.2016 № 487.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО