ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Катерина Євгенівна Трошкіна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1795-7234

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-51-57

Ключові слова:

авторська винагорода, роялті, правове регулювання, виплата, винахідництво

Анотація

Стаття присвячена аналізу нормативно-правового регулюбвання виплати авторської винагороди. Досліджено основні види авторської винагороди за чинним національним законодавством. Встановлено, шо розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення твору встановлюються в авторському договорі або у договорах, що укладаються за дорученням суб’єктів авторського права організаціями колективного управління з особами, які використовують твори.

Найважливішим майновим правом авторів винаходів є право на винагороду за інтелектуальну діяльність, яка сприяє становленню  перспективних сфер науки та технологій. Авторська винагорода являє собою певну виплату на користь автора твору, зумовлену використанням даного твору іншою особою.

Право на винагороду не відноситься до числа особистих немайнових або майнових авторських прав. Законодавче закріплення гарантій авторської винагороди є логічною необхідністю для розвитку винахідницької творчої діяльності в Україні.

Законодавством України можуть установлюватися мінімальні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування і мінімальні ставки винагороди за використання об’єктів суміжних прав та порядок їх індексації.

Незважаючи на економічну природу винагороди, її правова сутність, в цілому, є суттєвим аспектом авторських правомочностей і, крім того, дозволяє дати оцінку діючої авторсько-правовій системі, як на рівні окремих організаціях, так і в масштабах країни.

Визначено, що національне законодавство достатньо фрагментарно втілює основні принципи виплати винахідницького гонорару, що безумовно викликає гальмування прогресивних процесів винахідників та спричиняє виникнення юридичних спорів між винахідниками, роботодавцями та іншими суб’єктами правовідносин у сфері винахідництва.

Посилання

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123

Цивільний кодекс України від 16.01.2003. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Основи технічної творчості. Електронний підручник. URL: http://rodak.if.ua/ott/teoria.htm

Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні: Указ № 479/92 від 18 вересня 1992 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479/92

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 в редакції від 05.12.2012. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12

Постанова Кабінету Міністрів України № 473 від 11.07.1994. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-94-%D0%BF

Господарський кодекс України від 16.01.2003 в редакції від 10.11.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Воронін Я.І. Проблеми регулювання правових відносин між працівником та роботодавцем, які виникають внаслідок створення службового винаходу. Право України. 2009. № 5. С. 107–112.

Веб-сторінка Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності". URL: http://ukrpatent.org/

Про винаходи та корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12

Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009. 201 с.

Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 15.06.2015 № 202/9731/14-Ц, 2/0202/5068/2014. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/45577253

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2005. Т. ІІ. 1088 с.

Департамент інтелектуальної власності URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=DepartamentRozvitkuTorgivli

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО