МЕТА ТА ЦІЛІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Віталій Юрійович Оксінь Громадська організація «Академія адміністративно-правових наук» https://orcid.org/0000-0001-6080-7752

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-102-105

Ключові слова:

збалансований розвиток, місцеве самоврядування, місцевий розвиток, публічне адміністрування, територіальні громади

Анотація

Стаття присвячена формулюванню визначення та розкриттю розуміння мети та цілей публічного адміністрування місцевого розвитку в Україні. Автор переконаний, що для публічного адміністрування місцевого розвитку в Україні правильне визначення його мети має неабияке значення, адже, по-перше – це можливість передбачити майбутні наслідки конкретної владно-реалізаційної дії (як позитивної, так і негативної), по-друге – це окреслює межі уявлення про необхідний інструментарій діяльності уповноважених суб’єктів, реалізація якого забезпечує досягнення запланованих результатів. У ході дослідження виявлено, що мета та цілі публічного адміністрування місцевого розвитку в Україні є окремими блоковими елементами структури даного процесу, сукупність яких репрезентує його актуалізацію як необхідного суспільно зумовленого механізму яким здійснюється соціо-економічне, екологічне, духовне, культурне та інше забезпечення регіонів та окремої місцевості публічною адміністрацією та громадянами у тісній співпраці задля досягнення бажаних, запланованих результатів, які вже досить тривалий час мають суспільний виклик до впровадження, одинак не реалізовується на практиці, зокрема через те, що на найвищому державному рівні вони або не проголошені взагалі, або ж не мають достатнього підґрунтя для належної реалізації.

Надано авторське визначення аналізованих категорій, а також окреслено вектор напряму діяльності керівництва держави та публічної адміністрації щодо забезпечення місцевого розвитку в Україні. Місцева влада має ініційовувати процес забезпечення потреб своєї громади до вищих органів державної влади, без розподілу повноважень між ними «зверху-донизу». Такий стан речей має бути найближчим часом впроваджений шляхом оптимізації законодавчої бази, де збалансованість місцевих потреб із державними можливостями –  основний напрям належного забезпечення інтересів регіону та його жителів.

Посилання

Лавренікова О.С. Завдання, цілі та функції публічного адміністрування будівництва в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 2. Том 2. С. 131-135.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2004. 699 с.

Пилипишин В. П. Щодо сутності мети та завдань державного управління в Україні. Форум права. 2010. № 2. С. 377-381.

Каримов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972. 318 с.

Иеринг Р. Цель в праве. Т. 1. СПб. : Изд-во Н. В. Муравьева, 1881. 412 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Советская энциклопедия, 1988. 748 с.

Трубников Н. Н. О категориях «цель», «средство», «результат». М. : Высшая школа, 1968. 148 с.

Руденко В. І. Менеджмент: Посібник для підготовки до іспитів. Вид. 4-е. Ростов н / Д: Фенікс. 192 с.

Kurt Lewin, R. Lippitt, and R. K. White: Patterns of Aggressive Behaviour in Experimentally Created Social Climates, Journal of social psychology 10, No. 2: May 1939; 271 – 301

Woodrow Wilson. The Study of Administration. Political Science Quarterly. Vol. 2, No. 2 (Jun., 1887), pp. 197-222 (26 pages)

What is Public Administration ? - Meaning and its Definition. MSG. URL: https://www.managementstudyguide.com/what-is-public-administration.htm

Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту. Навчальний посібник. К.: "Кондор", 2006.- 664 c.

Дикань В. Л. Стратегічне управління: навч. посіб; В. Л. Дикань, В. О. Зубенко, О. В. Маковоз, І. В. Токмакова, О. В. Шраменко. К. : «Центр учбової літератури», 2013. 272 с.

Венгер О.М. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування: Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія; за заг. ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене. Запоріджжя: РВВ ЗДІА, 2016. 608 с.

Шатило О.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності); Житомирський державний технологічний університет. Житомир : Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ЖДТУ, 2014. 51 с.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО