НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-92-97

Ключові слова:

наука, технологія, наукова діяльність, науково-технічна діяльність, інноваційна діяльність, інтелектуальна власність, трансфер технологій, адміністративно-правове забезпечення

Анотація

З метою визначення юридичної природи поняття та сутності науково-технологічного розвитку проаналізовано категорії «наука», «технологія», «наукова діяльність», «науково-технічна діяльність», «інноваційна діяльність», «трансфер технологій». Акцентується увага, що поняття «науково-технологічний розвиток» та «інноваційний розвиток» мають комплементарну природу. Науково-технологічний розвиток – це комплексний механізм, який складається із сукупності взаємопов’язаних елементів, тісно пов’язаних між собою причинно-наслідковими зв’язками і якщо виключити хоча б один елемент, не буде працювати весь складний механізм. Запропоновано новий термін «науково-технологічна діяльність», зміст якого охоплював би всі складові елементи науково-технологічного розвитку, зокрема: наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність, а також трансфер технологій (як похідний від окреслених видів діяльності елемент). Зроблено висновок, що науково-технологічний розвиток як об’єкт адміністративно-правового забезпечення, з однієї сторони – це  поступальний та безперервний процес якісних перетворень усіх сфер суспільного життя шляхом використання та застосування теоретичних та практичних знань з метою вирішення конкретних соціально-економічних та екологічних завдань та забезпечення сталого розвитку суспільства в цілому; а з іншої сторони –  об’єктом адміністративно-правового забезпечення науково-технологічного розвитку є суспільні відносини щодо яких здійснюється забезпечувальний вплив з боку держави в особі уповноважених органів влади, що виникають, змінюються та припиняються у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності.

Посилання

Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году. Резюме. 2015. Издательство ЮНЕСКО. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235407_rus

Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: схвалено Постановою Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 916-ХІV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 37. ст. 336.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141.

Куркова К. М. Наукове пізнання: історичні передумови виникнення окремих проблемних питань сучасного адміністративного права. Наукові записки: Серія «Право». 2019. Вип. 6. С. 59–64.

Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Большая Рос. энцикл.; СПб.: Норинт, 2001, 2004. 1456 с.

Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. в 86 т. / Ред: И.Е. Андреевский, К.К. Арсеньев, Ф.Ф. Петрушевский. М.: ТЕРРА, 1992. Т.40. 486 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 18 изд., стер. М.: Русский язык, 1987. 797 с.

Рассудовский В.А. Государственная организация науки в СССР (правовые вопросы). М.: Юридическая литература, 1971. 248 с.

Мосьондз С.О. Адміністративно-правові засади державної політики у сфері науки в Україні: дис. … доктора юридичних наук: 12.00.07. Київ, 2012. 452 с.

Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. К.: Атіка, 2007. 624 с.

Модельный закон о статусе ученого и научного работника: Принят на тридцать первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Постановление № 31-14 от 25 ноября 2008 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_k78#Text

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 3. ст. 25.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14 вересня 2006 року № 143-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 45. ст. 434.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. ст. 266.

Гибсон Д. Трансфер технологий между субъектами рынка. Трансфер технологии и эффективная реализация инноваций / сост. и общ. ред. Н. М. Фонштейн. М.: АНХ, 1999. С. 19–37.

Скородумов А. И. Институциональные основы международного трансфера технологий: дис. … канд. экон. наук: 08.00.01. Москва, 2005. 189 с.

The Council for Scientific and Industrial Research. URL: https://www.csir.co.za/

Погрібний Д. І. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій. Право та інновації. 2013. № 4. С. 27-41.

Соловьёва Ю. В. Механизм трансферта технологий в инновационной экономике: монография. Москва: РУДН, 2016. 164 с.

Schumpeter.I. A. Konjunkturzyklen. Bd. 1. Gottingen. 1961. 760 p.

Зинченко С.А., Колесник Г.И. Предпринимательское (хозяйственное) право. М., 2011. 688 c.

Игнатова Т.В. Формы государственного регулирования инновационной деятельности в сфере предпринимательства. Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. 2007. № 1. С. 116-129.

Костенко В.В. Понятие «инновации», «инновационная деятельность» в российском законодательстве. Северо-Кавказский юридический вестник. 2012. № 1. С. 85-89.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО