ІСТОРИКО-ПРАВОВА РОЗВІДКА З ПОШУКУ ПРАОБРАЗІВ ІНСТИТУТУ ПРОКУРАТУРИ В ЮСТИЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Автор(и)

  • Євгеній Ярославович Мартинюк Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-5417-2113

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-18-23

Ключові слова:

Стародавній Єгипет, суд, писар, eisagogeus, epistatēs, stratêgos, прокурор

Анотація

У статті проаналізовано інституційну організацію системи досудового слідства та судоустрою та процедури здійснення досудового слідства та судового розгляду в Стародавньому Єгипті в період існування самостійної держави.

Виходячи з особливостей організації механізму юстиції виділено два основні їх етапи. Перший етап охоплює епохи з початку Ранньодинастиного періоду до кінця Пізнього періоду (бл. 305-332 до н. е.). Окремо проведено аналіз юстиції Птоломеївського періоду (332-30 до н. е.), яка через поєднання традиційних староєгипетських рис з елліністичними традиціями, істотно відрізняється від попередніх періодів історії Стародавнього Єгипту.

У межах зазначено аналізу здійснено спробу визначення переліку органів та посадових осіб, які в юстиції Стародавнього Єгипту були праобразами майбутнього утворення інституту прокуратури. Таке виокремлення посадових осіб Стародавнього Єгипту здійснено на основі порівняння їх інституційного та функціонального змісту з положенням та повноваженнями, які має сучасний прокурор, зокрема його повноваженнями: здійснювати нагляд за органами досудового розслідування у формі процесуального керівництва та підтримувати публічне обвинувачення в суді, а також представляти інтереси держави в цивільних, господарських та адміністративних судах.

На основі такого порівняння запропоновано праобразами наступного утворення інституту прокуратури виділити такі державні посади в юстиції Стародавнього Єгипту як писар, eisagogeus, epistatēs та stratêgos. Писар діяв подібно сучасному прокурору, який підтримує на суді публічне обвинувачення. Діяльність eisagogeus з представництва центральної влади при цивільних cудах має аналогії з повноваженнями сучасного прокурора, який представляючи інтереси держави, приймає участь в судах цивільної та адміністративної юрисдикції. Діяльність epistatēs та stratêgos з розгляду скарг на діяльність поліційних службовців та надання їм інструкцій про проведення відповідних процесуальних дій закономірно викликає аналогію з повноваженнями сучасного прокурора по нагляду за органами досудового розслідування у формі процесуального керівництва.

Посилання

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків (соціологія). URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv

Кравчук М. Методологічні засади проведення історико-правового дослідження. Психологія і суспільство.2009. № 3. С. 69 ―80.

Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие для прокурор. службы. Москва: Унив. тип., 1889. Т. 1. 552 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=522235

Перепелкин Ю. А. История Древнего Египта. Санкт-Петербург: Летний сад, журнал «Нева», 2000. 560 с.

Лурье И. М. Очерки древнеегипетского права XVI–X веков до н.е. Ленинград: Из-во Эрмитажа, 1960. 335 с.

Жувака С. О. Історико-правовий аналіз розвитку функцій прокуратури України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01/ Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2019. 265 с.

Manning J. G. The Representation of Justice in Ancient Egypt. YALE JOURNAL OF LAW & THE HUMANITIES. 2012. Vol.24, № 1. P. 111 ― 118. URL: https://digitalcommons.law.yale.edu/yjlh/vol24/iss1/4

Слинько Д. В. Виникнення і розвиток юридичних процедур в країнах Стародавнього Сходу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2018. Вип. 26. С. 20- 22.

Томсинов В. А. Государство и право Древнего Египта : монография. Москва. Зерцало-М. 2011. 512 с.

Loon A. J. Law and order in ancient Egypt. The Development of Criminal Justice from the Pharaonic New Kingdom until the Roman Dominate; master’s thesis/ Leiden University. Leiden, 2014 URL: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/30196/Law%20and%20Order%20in%20Ancient%20Egypt.pdf?sequence=1

Jasnow R. C. Egypt: The Middle Kingdom and Second intermediate period. A History of Ancient Near Eastern Law. In Westbrook, R. (ed.). 2003. Vol. 1. P. 255-288.

Bunson M. Encyclopedia of ancient Egypt. New York: Facts On File, 2002. 462 p.

Joshua J. M. Ancient Egyptian Law. Ancient History Encyclopedia. 2017. October 02. URL: https://www.ancient.eu/Egyptian_Law/

Jasnow R. C. Egypt: The Old Kingdom and First intermediate period. A History of Ancient Near Eastern Law. In Westbrook, R. (ed.). 2003. Vol. 1. P 93-140.

Lippert S. Egyptian Law, Saite to Roman Periods. P. 3-4 URL: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935390.001.0001/oxfordhb-9780199935390-e-48?print=pdf

Эрман А. Государство, армия и общество Древнего Египта/ пер. с англ. И.А. Петровской. Москва : ЗАО Центрполиграф, 2008. 394 с.

Jasnow R. C Egypt: New Kingdom. A History of Ancient Near Eastern Law. In Westbrook, R. (ed.). 2003. Vol. 1. P. 289-359.

Allam S. Egyptian Law Courts in Pharaonic and Hellenistic Times. The Journal of Egyptian Archaeology.1991. Vol.77. P. 109 ― 127.

Панов А. В. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. Ужгород: ПП «АУТДОР-ШАРК», 2003. 205 с.

Fields N. Soldier of the Pharaoh. Middle Kingdom Egypt 2055–1650 B. C. Oxford: Osprey publishing, 2007. 65 p.

Теличкін І. О. Генезис злочинності в сфері службової діяльності на прикладі поліції Стародавнього Єгипту. Форум права. 2012. №1. С. 944― 952.

Taubenschlag R. The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 B.C. – 640 A.D. Warszawa: Panstwowe wydavnictvo naucove. 1955. 789 p.

Гладких В. Д. Древний мир. Энциклопедический словарь в 2-х томах. Москва : Центрполиграф, 1998. URL: https://sci.house/vsemirnaya-istoriya-scibook/hrematistyi-101564.html

Зелінський А. Л. Правова сегрегація і правова інтеграція в елліністичному Єгипті. Східний світ. 2005. №2. С. 43-49.

Bauschatz J. Archiphylakitai in Ptolemaic Egypt: e Hierarchy of equals? Syllecta Classica. 2007. Vol. 18, 181-211. URL: http://www.u.arizona.edu/ ~jbausch1/cv/Bauschatz_SyllClas_18.pdf (дата звернення 07.09.2020).

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА